Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Elpære omgivet af flotte, pink og orange farver.

Skolens strategi 2021-2025

Vi har visioner for fremtiden, en mission at udføre og et solidt værdigrundlag at basere det hele på


SOSU Nykøbing Falster skaber velfærd og udvikling gennem uddannelse.

SOSU Nykøbing Falster motiverer til dannelse og uddannelse.
SOSU Nykøbing Falster uddanner fagprofessionelle inden for sundhed, omsorg og pædagogik.
SOSU Nykøbing Falster imødekommer aftagernes behov inden for skolens uddannelsesområde.

Uddannelserne på SOSU Nykøbing Falsters tager udgangspunkt i relationer mellem mennesker. Fordi det er gennem relationer, at den faglige og personlige udvikling sker.

Relationer blandt alle der har sin gang på SOSU Nykøbing Falster dannes via troværdighed, engagement, anerkendelse, fleksibilitet og kvalitet i uddannelsen og via samarbejde på skolen og med omverdenen.

På SOSU Nykøbing Falster forventes elever og ansatte, aktivt at bidrage til, at de daglige handlinger stemmer overens med skolens værdier.

For at SOSU Nykøbing Falster kan nå sine mål, er det nødvendigt, at alle ansatte på tværs af fag og grupper bidrager professionelt som aktører i et fagligt fællesskab. Ligeledes forventes det, at alle ansatte arbejder for at gøre skolen til en attraktiv samarbejdspartner for omverdenen.

Helt overordnet er SOSU Nykøbing Falster via politiske aftaler og lovkrav forpligtet til at løse to hovedopgaver de kommende år:

 1. Uddanne flere – gennem øget rekruttering af nye elever og højere gennemførelse for elever.
 2. Udvikle kvalitet i uddannelserne så den til stadighed matcher aftagernes behov.

For at indfri de overordnede mål, vil SOSU Nykøbing Falster de kommende år arbejde efter nedenstående strategiske sigtelinjer.

Strategiske sigtelinjer

Vi ved, at vores muligheder for at fastholde elever og øge deres læringsudbytte afhænger af, at alle elever oplever, at de bliver set med de behov, som de har, og at de oplever at deres undervisning har relevans for dem.

Og vi ved, at fremtidens elever i endnu højere grad end i dag søger uddannelser, som matcher rammerne for deres liv.

Vi kan bl.a. se, at for mange elever i dag falder fra deres uddannelse, og vi kan fx se i skolens ETU og VTU, at der formentlig er et potentiale for at løfte elevernes trivsel og læring, bl.a. ved at styrke relationerne mellem elever og undervisere.

Derfor vil vi de kommende år i endnu højere grad:

Sætte elevernes læring i centrum. Vi sætter den enkelte elevs forudsætninger for at lære i centrum i alle aktiviteter på skolen. Det betyder fx, at:

 • Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og differentieres så alle elever bliver så dygtige som muligt.
 • Undervisningen bliver tilrettelagt og gennemføres med læringsformer, så den giver de bedste muligheder for at den enkelte elev får mest mulig læring undervejs.
 • Alle elever får så vidt muligt den støtte, der sætter dem i stand til at fuldføre deres uddannelse.
 • Alle elever oplever deres uddannelse som et samlet forløb uanset om de er på skolen eller i praktik.
 • Eleverne oplever at skolens kommunikation på alle niveauer er rettidig, tilgængelig og imødekommende og sigter mod at løse en elevs evt. udfordringer, så effektivt som muligt.

Vi ved, at vores elever bliver mest motiverede og lærer bedst og mest, når undervisningen er orienteret mod den praksis, som eleverne skal indgå i og de konkrete opgaver, som eleverne skal løse for deres arbejdsgivere og borgerne, og når eleverne møder engagerede og vidende undervisere, som de får en stærk relation til.

Vi kan bl.a. se, at vores skole kan blive endnu mere praksisnær, og at ikke alle elever har stærke relationer til skolen. Derfor vil vi de kommende år i endnu højere grad:

Styrke den engagerende undervisning. Vi sætter ambitiøse mål for alle elevers læring, og undervisningen på skolen skal følge skolens pædagogisk-didaktiske grundlag (læringssyn). Det betyder fx, at:

 • Eleverne oplever en undervisning, som de kan relatere til i de arbejdsopgaver, de møder i deres praksis.
 • Eleverne møder velkvalificerede, velforberedte og engagerede undervisere, der har et solidt kendskab til praksis.
 • Undervisere og elever har mulighed for at knytte relationer, der gør elever fagligt nysgerrige og motiverede til at tage ansvar for deres egen læring.
 • Eleverne oplever et undervisningsmiljø, der sætter rammerne for trivsel og som giver mulighed for praksisnær undervisning, fx gennem simulationsundervisning.

Vi ved, at oplevelsen af, at være en del af og at bidrage til et fællesskab, kan være med til at skabe trivsel og mening i hverdagen og derved fastholde elever i deres uddannelse.

Det kan være faglige eller sociale fællesskaber mellem elever og mellem elever og medarbejdere på skolen eller i praktikken, som øger elevernes tilknytning til deres uddannelser.

Vi ser et potentiale i at styrke de fællesskaber, som skolens elever indgår i med henblik på flere elever gennemfører deres uddannelse. Derfor vil vi de kommende år i endnu højere grad:

Styrke fællesskaber med og for elever. Vi søger, at styrke elevernes lyst til og oplevelse af at være en del af de fællesskaber som skolen indgår i. Det betyder fx, at:

Eleverne oplever, at deres fremmøde og aktive deltagelse undervisningen gør en forskel for andre.

 • Elevernes ser sig selv om en del af læringsfællesskaber, hvor fx gruppearbejde er en velfungerende og berigende del af læreprocessen.
 • Eleverne oplever, at de har mulighed for at være en del af skolens faglige og sociale fællesskaber.
 • Eleverne ser at de i kraft af deres uddannelser bidrager til både lokal velfærd og internationale målsætninger, som fx FNs verdensmål.

Vi ved, at kommuner og regioner har brug for, at skolen uddanner endnu flere SOSU-medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer, og at skolen samtidig bidrager til at løfte den lokale velfærd ved at uddanne borgere på kanten af arbejdsmarkedet - uden at gå på kompromis med elevernes faglighed.

Vi kan se, at SOSU-uddannelserne har rekrutteringsudfordringer, men også at SOSU-uddannelserne har et særligt potentiale til at løfte eleverne til at blive værdsatte medarbejdere.

Derfor vil vi de kommende år i endnu højere grad:

Udbygge stærke samarbejder om uddannelse for alle. Vi søger samarbejde med alle der kan bidrage til at flere vælger en SOSU-uddannelse, gennemfører uddannelsen og udvikler sig i faget. Det betyder fx, at:

 • Skolen arbejder tæt sammen med kommuner og region om at øge rekrutteringen til SOSU-uddannelserne, bl.a. ved at gøre det muligt for borgere på kanten af arbejdsmarkedet at gennemføre en SOSU-uddannelse.
 • Alle elever oplever at de har et sammenhængende uddannelsesforløb med en tydelig progression og enkle overgange mellem forløbstyper og mellem skole og praksis.
 • Skolen er opsøgende og engageret i at finde fleksible løsninger, der giver mulighed for efteruddannelse af SOSU-medarbejdere i region og kommuner.
 • Skolens samarbejdspartnere oplever skolen som en troværdig partner der kommunikerer rettidigt og klart, fx via velfungerende digitale løsninger.
 • Skolen fastholder og udbygger sit samarbejde med andre aktører om løsninger af opgaver, hvor samarbejde kan give højere kvalitet og/eller billigere løsninger, end hvis skolen selv skulle løse opgaverne.
Dokumenter med statistikker ligger på et skrivebord.

Bestyrelse

Se referater, vedtægter, mm.

Tre på stribe hjerter i et spil kryds og bille tegnet på med kridt på en tavle.

Ledige stillinger

Kom og bliv vores nye kollega