Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Abstrakt maleri i mærke farver med aftryk af hænder ude i højre side.

Fælles Pædagogisk

Didaktisk Grundlag (FPDG)

På SOSU Nykøbing Falster har vi attraktive uddannelser og efter-/ videreuddannelse i området indenfor sundhed, omsorg og pædagogik.


SOSU Nykøbing Falster uddanner fagpersonale, der professionelt og med stolthed og respekt varetager deres fag i velfærdssektoren.

Vores Fælles Pædagogisk-Didaktiske Grundlag beskriver vores mål for god uddannelse på SOSU Nykøbing Falster og vores undervisere skaber fantastisk undervisning inden for de rammer.

 

Det Fælles Pædagogiske Didaktiske Grundlag
bygger på 11 principper

Fordi: vi uddanner til en verden i bevægelse og forandring både globalt, nationalt og lokalt.

Det vil sige:
Undervisningen tilrettelægges med sigte på konkret implementering af FN´s verdensmål.

Særlig fokus på:
• mål 3 Sundhed og trivsel
• mål 4 Kvalitetsuddannelse

Undervisningen tilrettelægges med skelen til 21. Century Skills som overordnet pejlemærke.

Fordi: Det skaber trivsel og overskud til at lære og til at tage valg, når man kender rammerne.

Det vil sige: Underviserne er forpligtet til at udarbejde fleksible lektionsplaner.
Lektionsplanen skal give elever og kolleger tematisk og overordnet overblik over en skoleperiode.

Fordi: Undervisningen søges standardiseret, så eleverne på samme uddannelsesniveau opleverne en ensartet kvalitet i undervisningen.

  • og så progression og sammenhæng fra introducerende forløb, over grundforløb mod hovedforløb er tydelig.
  • Så personalet kan drage nytte af hinandens materialer og i forberedelsen primært kan lægge vægt på evaluering af eksisterende materiale samt udvikling af nyt.
  • Faglig feedback gives med tydelig henvisning til mål og bedømmelseskriterier.

Det vil sige: underviserne lægger materialer frem på skolens LMS –platforme og fællesdrev. Gør det tilgængeligt og forståeligt for andre. Man er loyal overfor at benytte aftalte forløb og drøfter jævnligt udformningen af disse.

 

Fordi: Alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige som muligt. Derfor tilbydes der differentieret undervisning.

Det gør vi ved: jævnligt at drøfte og evaluere tilgange til differentiering og stilladsering. Varierer undervisningen ud fra observationer af de enkelte holds behov. Sørger for at der både tilbydes opgaver i grupper og individuelt

Fordi: man lærer bedst gennem muligheden for at afprøve og eksperimentere.

Det gør vi ved at: Undervisningen tilstræbes til enhver tid at være tilrettelagt, så flest mulige mål eksemplificeres igennem praktiske øvelser.

Fordi: de bedste forudsætninger for dannelse og læring sker gennem konkrete, fysiske, æstetiske og musiske aktiviteter.

Det gør vi ved at: Der arbejdes konkret og aktivt med fysiske og æstetiske læreprocesser.

  • Dvs. der tilstræbes min. 45 minutters integreret eller specifik fysisk aktivitet hver dag på alle uddannelsesniveauer.
  • Der inddrages æstetiske læreprocesser i alle fag med det formål at understøtte læring og dannelse.

Fordi: Eleven forventes at skulle udvikle kompetencer på begge parametre. Det ene udelukker ikke det andet.

Det gør vi ved: Der arbejdes med en blanding af individuelle øvelser samt gruppeopgaver under hensyntagen til den enkelte og holdets læringsforudsætninger og trivsel.

Fordi: læringsudbyttet øges for eleven.

Det gør vi ved: at arbejde med synlige læringsmål og en tydelig feedbackkultur.

Fordi: Underviseren er klasserumsleder. En tydelig kommunikator af SOSUs værdier i forhold til samarbejde og trivsel og bruger den nødvendige tid på arbejdet med klassetrivsel, facilitering af gruppearbejder, og eventuel konfliktløsning.

Det gør vi ved at: anvende eksemplariske samarbejdsaftaler, håndtering af gruppearbejder og konfliktløsningsstrategier

 

Fordi: Underviseren er sig sin definitionsmagt bevidst og søger altid det positive og meningsfulde i enhver elevs ytringer og handlinger og møder den enkelte hvor han/hun er, tillige med at underviseren er tydelig om uddannelsens og skolens rammer og krav.

Det gør vi ved at: Der arbejdes med relationsdannelse mellem underviser/elev samt elev/elev som vigtig komponent i arbejdet med gode forudsætninger for læring og trivsel. Vi arbejder med en anerkendende, varm og tydelig rammesættende tilgang til undervisning og socialt samvær.

Fordi: Det digitale er en uadskillelig part af et moderne uddannelses- og arbejdsliv og alle elever skal kunne forholde sig til det digitale. Der er ikke adskillelse mellem god didaktik og god it-didaktik.

FPDG’s vigtigste punkter og arbejdsark fremstilles, så det kan hænge i klasserum og kontorer og minde os om vores fælles udgangspunkt. Enhver drøftelse på teammøder tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske didaktiske grundlag.

Det fælles pædagogiske didaktiske grundlag evalueres og justeres en gang årligt før sommerferien. Første gang dog efter et halvt år.

Dokumenter med statistikker ligger på et skrivebord.

Bestyrelse

Se referater, vedtægter, mm.

Tre på stribe hjerter i et spil kryds og bille tegnet på med kridt på en tavle.

Ledige stillinger

Kom og bliv vores nye kollega