Spring navigationen over og gå direkte til indhold
En mand holder en sur smiley.

Klagevejledning

Har du en klage, så kan du se nedenfor hvad dine muligheder er


Hvis du ønsker at klage, er det vigtigt du læser nedenstående og derefter formulerer en klage ud fra vejledningen. Klagen sendes til sosunyk@sosunyk.dk

Hvis klagen vedrører eksamen

Klager over prøver og eksamen behandles iflg. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, bek. nr. 1016 af 24.08.2010

Klagen skal være modtaget hos SOSU Nykøbing Falster senest 2 uger efter bedømmelsen af eksamen. Når SOSU Nykøbing Falster har modtaget klagen, vil afsender modtage en kvittering for modtagelse.

Vil du klage over

  • Eksaminationsgrundlag
  • Prøveforløb
  • Bedømmelse

forelægges klagen eksaminator og censor, der har 2 uger til at udarbejde en redegørelse. Derefter har du som klager en uge til at kommentere udtalelserne. Derefter træffer SOSU Nykøbing Falster afgørelsen på baggrund af udtalelserne og kommenteringen.

Hvis en klage vedrører retslige spørgsmål i forbindelse med en prøve/eksamen, kan du klage over skolens afgørelse til Undervisningsministeriet. Du skal inden 2 uger efter at afgørelsen er meddelt, indgive din klage til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som du skal have lejlighed til at kommentere inden for 1 uge.

Når en klage er retlig, kan det f.eks. handle om forholdene omkring eksamen. Det kunne f.eks. dreje sig om, at eksamen bliver forstyrret eller du oplever at blive eksamineret i et andet fag end det planlagte.

SOSU Nykøbing Falster sender klagen, skolens udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil til Undervisningsministeriet. Ministeriet kan f. eks. ikke behandle en klage over bedømmelsen som sådan, da det ikke er et retligt spørgsmål.

Reglerne om sådanne klager findes i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser.

Der kan ikke klages over standpunktskarakterer.

Klager over forhold i praktikforløbet

Hvis du ønsker at klage over dit praktikforløb eller andet i forbindelse med praktikken, skal du sende klagen til ledelsen på praktikstedet. Du kan i sidste instans klage til kommunalbestyrelsen eller Region Sjælland afhængig af, om du er i kommunal eller regional praktik.

Endelig kan du henvende dig til det faglige udvalg for uddannelsen, PASS, som er den instans, der godkender praktikstederne.

PASS vil inddrage det lokale uddannelsesudvalg i afgørelsen.

Klage over afgørelse

Hvis du som elev ønsker at klage over skolens afgørelse vedr. optagelse på skolen, udelukkelse fra fortsat undervisning på skolen, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller overflytning til en anden skole, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig.

Hvis skolen fastholder afgørelsen, videresender den din klage til undervisningsministeriet, ledsaget af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til klagen, og giver dig en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Herefter sender SOSU Nykøbing Falster klagen til Undervisningsministeriet vedlagt sagens akter.

Du kan normalt fortsætte skolegangen under klagesagens behandling.

Reglerne om klager findes her

En papirkalender ligger opslået på et bord.

Lokale undervisningsplaner

Find alle planerne

Tre forskellige humørsmileys er tegnet på et stykke papir med checkbokse ud for hver.

Bedømmelses- kriterier

Er du i tvivl om hvordan du bliver bedømt?