Som elev på SOSU Nykøbing Falster skal du kende og bruge Skolens læringsplatform MeeBook og uddataplus, der er din adgang til skema, fravær mm.

Bedømmelseskriterier
Elevråd

Oversigt over medlemmer i SOSU Nykøbing Falsters elevråd - se her

Meld dig til skolens elevråd og få medindflydelse på din hverdag. Spørg dine undervisere hvad dine muligheder er.

Information om sygemeldinger og fravær

Der er mødepligt til al undervisning på SOSU Nykøbing F., overholdes denne ikke tages skolens fraværsprocedure i brug.

Regler vedrørende fraværsregistrering

Sådan sygemelder du dig til skolen

Husk også at sygemelde dig til din arbejdsgiver jvf. dennes regelsæt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage, er det vigtigt du læser nedenstående og derefter formulerer en klage ud fra vejledningen, klagen sendes til sosunyk@sosunyk.dk

Klager vedrørende skolen
Klager over prøver og eksamen behandles iflg. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, bek. nr. 1016 af 24.08.2010 

Klagen skal være modtaget hos SOSU Nykøbing Falster senest 2 uger efter bedømmelsen af eksamen. Når SOSU Nykøbing Falster har modtaget klagen, vil afsender modtage en kvittering for modtagelse.

Hvis klagen vedrører:

  • Eksaminationsgrundlag
  • Prøveforløb
  • Bedømmelse

forelægges klagen eksaminator og censor, der har 2 uger til at udarbejde en redegørelse. Derefter har du som klager en uge til at kommentere udtalelserne. Derefter træffer SOSU Nykøbing Falster afgørelsen på baggrund af udtalelserne og kommenteringen.

Hvis en klage vedrører retslige spørgsmål i forbindelse med en prøve/eksamen, kan du klage over skolens afgørelse til Undervisningsministeriet. Du skal inden 2 uger efter at afgørelsen er meddelt, indgive din klage til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som du skal have lejlighed til at kommentere inden for 1 uge.

Når en klage er retlig, kan det f.eks. handle om forholdene omkring eksamen. Det kunne f.eks. dreje sig om, at eksamen bliver forstyrret eller du oplever at blive eksamineret i et andet fag end det planlagte.

SOSU Nykøbing Falster sender klagen, skolens udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil til Undervisningsministeriet. Ministeriet kan f. eks. ikke behandle en klage over bedømmelsen som sådan, da det ikke er et retligt spørgsmål.

Reglerne om sådanne klager findes i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser.

Der kan ikke klages over standpunktskarakterer.

Klager over forhold i praktikforløbet Hvis du ønsker at klage over dit praktikforløb eller andet i forbindelse med praktikken, skal du sende klagen til ledelsen på praktikstedet. Du kan i sidste instans klage til kommunalbestyrelsen eller Region Sjælland afhængig af, om du er i kommunal eller regional praktik.

Endelig kan du henvende dig til det faglige udvalg for uddannelsen, PASS, som er den instans, der godkender praktikstederne.

PASS vil inddrage det lokale uddannelsesudvalg i afgørelsen.

Klage over afgørelse
Hvis du som elev ønsker at klage over skolens afgørelse vedr. optagelse på skolen, udelukkelse fra fortsat undervisning på skolen, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller overflytning til en anden skole, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig.

Hvis skolen fastholder afgørelsen, videresender den din klage til undervisningsministeriet, ledsaget af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til klagen, og giver dig en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Herefter sender SOSU Nykøbing Falster klagen til Undervisnings-ministeriet vedlagt sagens akter.

Du kan normalt fortsætte skolegangen under klagesagens behandling.

Reglerne om klager findes her

Litteraturlister

Du kan se eksempler på dine litteraturlister her

Lokal undervisningsplan (LUP) - gældende fra 2013
Lokal undervisningsplan (LUP) - gældende fra 2015
Lokal undervisningsplan (LUP ) - gældende fra 2016
Lokal undervisningsplan (LUP) - gældende fra 2017
Love og bekendtgørelse

Erhvervsuddannelsesreform 2016:

Bekendtgørelse SSH nr. 1077 af 8. juli 2016

Bekendtgørelse SSA nr. 1077 af 8. juli 2016

Erhvervsuddannelsesreform 2015:
Overordnet lov LBK nr. 157 af 17.02.2015

Hovedbekendtgørelse 1010 af 22.09.2014 

Bekendtgørelse 1290 af 05.12.2014 

Grundfagsbekendtgørelse 683 af 08.06.2016

Overgangsbekendtgørelse 1015 af 23.09.2014 

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen nr. 500 af 22.04.2015

Bekendtgørelse om pædagogisk assistentuddannelse nr. 298 af 24.03.2015

Pædagogisk assistentuddannelse før Erhvervsuddannelsesreform 2015:
Overordnet lov LBK 439

Hovedbekendtgørelse 1514 af  15.12.2010

Hovedbekendtgørelse 834 af 27.06.2013 

Indgangsbekendtgørelse 149 af 25.02.2011

Indgangsbekendtgørelse 816 af 20.07.2012 

Grundfagsbekendtgørelse 1272:

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

Censorfunktion 

SOSU-uddannelsen før Erhvervsuddannelsesreform 2015:
Overordnet lov LBK 439 af 29.04.2013 

Hovedbekendtgørelse 834 af 27.06.2013

Indgangsbekendtgørelse 149 af 25.02.2011  

Indgangsbekendtgørelse 816 af 20.07.2012 

Grundfagsbekendtgørelse 1272

Uddannelsesordning 2011 

Uddannelsesordning 2012 

Uddannelsesordning 2014

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

Censorfunktion 

Andre love og bekendtgørelser:
Lov om åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne

Lov om elever og studerendes undervisningsmiljø

AMU bekendtgørelsen

Ordensregler
Personlig uddannelsesplan
Tekniske retningslinjer

Når du afleverer en skriftlig opgave skal du følge skolens tekniske retningslinjer, som du kan se her

Uddannelsesordninger

Social- og sundhedsuddannelserne:

Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen
pr. 1. januar 2017

Uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen
pr. 1. januar 2017

Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen
pr. 15. juli 2016

Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen
pr. 1. juli 2011

Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen
pr. 2. oktober 2012

Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen
pr. 13. august 2014

Pædagogisk assistentuddannelse:

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse pr. 1. august 2016

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse pr. 1. august 2015

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse pr. 15. juli 2013

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse pr. 16.november 2012

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse pr. 1.juli 2011

Valgfag

Valgfag vil indgå i din uddannelse. For at give dig mulighed for at nå dit uddannelsesmål, kan det være nødvendigt at bruge valgfagene, til dansk, engelsk eller projektskrivning.

I valgfagskataloget kan du se hvilke muligheder der er på dit forløb.

Valgfaget planlægges, så det passer bedst muligt sammen med resten af uddannelsen

Valgfagskatalog - GF2 SU /GF2 PA

Valgfagskatalog - SSH / PA

Valgfri uddannelsesspecifikke fag PA

Valgfri uddannelsesspecifikke fag SSH

Valgfri uddannelsesspecifikke fag SSH - gældende fra januar 2017

Valgfri uddannelsesspecifikke fag SSA

Valgfri uddannelsesspecifikke fag SSA - gældende fra januar 2017

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X